Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden Proslank

  Inhoudsopgave:

  Artikel 1 - Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de afnemer aanbiedt;
  2. Afnemer: de afnemer;
  3. Zakelijke afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  4. Particuliere afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (consument) en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de particuliere afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de particuliere afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  Proslank

  Vestigingsadres: Mgr. Buckxstraat 8, 6134AP Sittard

  Telefoonnummer: Maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17:00

  E-mailadres: [email protected]

  Telefoon: 085-1301952

  KvK-nummer: 70451664

  BTW nummer: NL001827536B54

  IBAN: NL63INGB0007878778

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en afnemer.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  5. Indien een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden vernietigbaar is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
  6. De ondernemer behoudt zich het recht voor de huidige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen
  7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

  Artikel 4 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

  Artikel 5 - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tussen ondernemer en afnemer tot stand op het moment dat een orderbevestiging of een factuur door ondernemer aan de afnemer is verzonden. Indien het aanbod via de bestelwebsite is gedaan, komt de overeenkomst tot stand nadat ondernemer een orderbevestiging per e-mail aan de door afnemer opgegeven e-mailadres heeft verzonden.
  2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  3. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  Artikel 6 – Reclamerecht

  1. Afnemer dient bij aflevering onmiddellijk te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient afnemer met opgave van de aard en de grond van de klachten binnen twee (2) werkdagen na de aflevering ondernemer hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen.
  2. Indien de afgeleverde producten na onderzoek door ondernemer niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ondernemer de keuze om het desbetreffende product te vervangen of het factuurbedrag terug te betalen.
  3. Retourzendingen van Proslank producten, alleen in geval de producten na onderzoek door ondernemer niet aan de overeenkomst beantwoorden, worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van de producten ongeopend en onbeschadigd zijn.
  4. Klachten en opmerkingen met betrekking tot de producten, service en levering dienen schriftelijk of per email te worden ingediend bij ondernemer. Koper ontvangt binnen veertien dagen schriftelijk bericht van ondernemer.
  5. Vanwege bederven en/of verouderen van de producten is het niet mogelijk om producten te retourneren.

  Artikel 7 - Kosten in geval van reclame

  1. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn reclamerecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na reclame, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer.

  Artikel 8 - Herroepingsrecht particuliere afnemer

  Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de particuliere afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de particuliere afnemer of een vooraf door de particuliere afnemer aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de particuliere afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de particuliere afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de particuliere afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De particuliere afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de particuliere afnemer na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  Bij levering van diensten:

  1. Bij levering van diensten heeft de particuliere afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de particuliere afnemer zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de particuliere afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de particuliere afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

  Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

  1. 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de particuliere afnemer uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de particuliere afnemer;

  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  d. die snel kunnen bederven of verouderen;

  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

  f. voor hygiënische producten waarvan de particuliere afnemer de verzegeling heeft verbroken

  Artikel 11 - Prijzen en betaling

  1. De prijzen welke vermeld staan op de webshop zijn incl. btw.
  2. Verzend- en bezorgkosten zijn niet opgenomen in de verkoopprijs. De verzendkosten bedragen €4,95 binnen Nederland en zijn voor rekening van de afnemer, tenzij anders overeengekomen zoals bij bestellingen hoger dan €50,-
  3. Afnemers betalen altijd het volledige factuurbedrag vooraf door middel van Ideal of Creditcard.
  4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

  Artikel 12 – Aansprakelijkheid

  1. De ondernemer is niet aansprakelijk jegens afnemer of derden voor directe en/of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de overeenkomst, dan wel het gebruik van het geleverd product, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ondernemer.
  2. Ten aanzien van eventuele productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de ondernemer jegens een particuliere afnemer beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering bij een gegrond verklaarde claim uitkeert.
  3. Indien zich onverhoopt een gebeurtenis mocht voordoen die leidt tot aansprakelijkheid van ondernemer, anders dan productaansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering uitkeert, dan wel ten hoogste tweemaal het factuurbedrag van de geleverde producten bij gebreke van een uitkering door de schadeverzekering.

  Artikel 13 - Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  4. Normaliter levert de ondernemer de volgende werkdag mits er voor 12:00 uur besteld is. Overschrijding van een leveringstermijn leidt niet tot verzuim van de ondernemer.
  5. Order van particuliere afnemers worden niet eerder geleverd dan dat het volledige factuurbedrag is ontvangen op rekening van de ondernemer.
  6. Ondernemer bepaalt de wijze van verzending. Indien de afnemer een andere wijze van verzending wenst, komen de extra kosten daarvan voor rekening van afnemer en geschiedt een dergelijke verzending voor risico van de afnemer.
  7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer of aan een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 14 - Klachtenregeling

  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd. Klachten kunnen zowel schriftelijk worden ingediend als per e-mail.
  2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

  Artikel 15 – Contra-indicaties

  1. Ondernemer neemt een aantal contra-indicaties in acht met betrekking tot de Proslank producten. Een zakelijke afnemer dient ten behoeve van iedere gebruiker van de Proslank producten het papieren intake formulier met de contra-indicaties samen met de gebruiker in te vullen, te laten ondertekenen en ten minste vijf (5) jaar te bewaren.
  2. Bij absolute contra-indicaties mogen de Proslank producten niet worden gebruikt. Onder absolute contra-indicaties wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: chronische lever- en nier aandoeningen, zwangerschap en borstvoeding, hartinfarct (
  3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor de financiële schade als gevolg van enig ongeval of letsel als gevolg van het niet in acht nemen van dit artikel door koper en gebruikers van de Proslank producten. Koper vrijwaart ondernemer voor aanspraken van derden wegens het niet naleven van de verplichtingen in dit artikel.

  Artikel 16 - Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de afnemer woonachtig is in het buitenland.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

  ARTIKEL 17 - Privacyverklaring
  Geplaatst: 24 mei 2018.
  Proslank spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen.

  Reikwijdte
  Deze privacyverklaring is van toepassing op alle Proslank-websites, -toepassingen, -diensten en -tools waarin naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht hoe u er toegang toe krijgt of ze gebruikt, inclusief bij gebruik van mobiele apparaten.


  Persoonsgegevens die we verzamelen
  Wat zijn persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

  Gegevens die geanonimiseerd of geaggregeerd zijn, zodat deze niet meer kunnen worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren, hetzij in combinatie met andere informatie hetzij anderszins, beschouwen we niet als persoonsgegevens.

  We verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u onze Diensten gebruikt.


  Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken
  We gebruiken uw persoonsgegevens om onze Diensten te leveren en te verbeteren, om u een gepersonaliseerde ervaring op onze sites te bieden, contact met u op te nemen over uw account en onze Diensten, u klantenservice te leveren, u gepersonaliseerde advertenties en marketing te bieden en om frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken.


  Uw keuzes over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken
  U hebt keuzes met betrekking tot de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren, u marketinginformatie te sturen, u aangepaste en relevante advertenties te tonen en of u ingelogd wilt blijven bij uw account.

  Manieren waarop u uw persoonsgegevens kunt inzien, beheren en corrigeren
  We respecteren uw recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw rechten om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. We nemen ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn.

  U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we over u hebben
  We verschaffen u op verzoek een kopie van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en leesbaar formaat
  Als uw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze bij te werken
  U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens
  U kunt ons ook vragen uw persoonsgegevens te wissen of ons gebruik ervan te beperken, maar dat recht is afhankelijk van toepasselijke wetgeving en kan gevolgen hebben voor uw toegang tot sommige van onze Diensten

  Hoe we uw persoonsgegevens kunnen delen
  Zonder uw toestemming verkopen of verhuren we uw persoonsgegevens niet. En we verstrekken ze niet op enige andere wijze aan derden voor hun marketing- en advertentiedoeleinden.


  Hoe we uw persoonsgegevens bewaren
  We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de Diensten te bieden waarom u hebt verzocht of voor andere belangrijke doeleinden, zoals het voldoen aan onze juridische verplichtingen, het oplossen van geschillen en het uitvoeren van ons beleid.


  Cookies en soortgelijke technologieën
  Wanneer u onze sites, diensten, toepassingen, tools of berichtfuncties bezoekt of gebruikt, mogen wij of onze geautoriseerde dienstverleners cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden, en voor advertentie- en marketingdoeleinden. 

  Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen
  We beveiligen uw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking en wijzigingen te minimaliseren. Onze waarborgen omvatten bijvoorbeeld firewalls en gegevensversleuteling, fysiek toegangsbeheer bij onze datacenters en autorisatiebeheer voor informatietoegang. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, neemt u dan contact op met [email protected]

  Overige belangrijke informatie over privacy
  Dit gedeelte bevat aanvullende informatie over privacy die u mogelijk belangrijk vindt, in het kader van uw gebruik van onze Diensten.


  Contact met ons opnemen
  Als u een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring of onze praktijken voor omgang met gegevens, kunt u met ons contact opnemen, met [email protected]

   

  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »